Homeopathie & Natuurgeneeskunde Welkom! Volg je intuïtie Zorg goed voor jezelf Gebruik wat bij je past Eet wat bij je past Voor alle leeftijden Kinderen en volwassenen

Tarieven & Vergoedingen

/Tarieven & Vergoedingen
Tarieven & Vergoedingen 2022-02-28T11:40:54+02:00

Praktijk Marleen Hoedjes in Oterleek en Nieuwegein.

Tarieven

Intake

95001,5 à 2 uur

Vervolgconsult

650060 minuten

Vervolgconsult

500045 minuten

Vervolgconsult

350030 minuten
  • De voorgeschreven homeopathische middelen vallen over het algemeen onder het consult.
  • Afhankelijk van de voorgeschreven middelen wordt er €5,- tot € 7,50 bovenop de consult prijs gerekend.

Aanvullende informatie

  • Het voorschrift voor de homeopathische middelen van VSM of de firma Heel BV, bij de Hahnemann apotheek in Heiloo, vallen over het algemeen onder de vergoeding van de aanvullende zorgverzekering (check uw zorgverzekering voor de voorwaarden.)
  • Voorgeschreven natuurgeneeskundige producten vallen buiten de consult prijzen.
  • Natuurgeneeskundige middelen kunt u eventueel met een praktijk voorschrift bestellen bij De Roode Roos.

Beroepsvereniging NWP

-Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst-

Licenties: Homeopathie en Natuurgeneeskunde

NWP Beroepsvereniging

NWP Zorgverzekeraars overzicht

! Let op. Bel altijd een zorgverzekeraar om na te gaan of de NWP wordt vergoed. Tevens navragen: als ze aangeven dat de behandeld therapeut BIG geregistreerd moet zijn, dan is er geen vergoeding. De zorgverzekeraar die mij bekend is die bijvoorbeeld niet vergoed: DSW.

Klachtencommisie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Praktijk Marleen Hoedjes, lid NWP – lid KAB

Privacy statement

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de huidige wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderstaand leest u hoe ik omga met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens

Met het invullen van het contactformulier verstrekt u uw naam, e-mailadres en bericht. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend om u een e-mail terug te sturen om uw vraag te beantwoorden.

Wanneer u in mijn praktijk in behandeling bent is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat een dossier wordt aangemaakt. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, relevante gegevens zoals uw thuis- en werksituatie, eventueel opgevraagde gegevens bij bijvoorbeeld uw huisarts (uiteraard na overleg en met uw toestemming). Daarnaast registreer ik gegevens om contact met u op te kunnen nemen en wat vereist is voor uw declaraties voor uw zorgverzekering.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim en als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Alleen met uw expliciete toestemming verstrek ik persoonsgegevens aan derden. Bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere zorgverlener of bij waarneming (tijdens mijn afwezigheid). Ook zijn er maatregelen genomen om uw gegevens veilig te bewaren. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke en fiscale termijnen.

 Uw toestemming

In het eerste consult vraag ik uw expliciete toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor verwerking van persoonsgegevens.

 Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens in zien, corrigeren of laten verwijderen. U heeft recht op overdracht als u bijvoorbeeld naar een andere zorgverlener gaat. U kunt een klacht indienen bij de regionale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u vindt dat niet op de juiste manier wordt om gegaan met uw gegevens. Ook kunt u de verleende toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

 Vragen en contact

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens en rechten neem gerust contact met mij op (info@marleenhoedjes.nl).

Disclaimer

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Marleen Hoedjes alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Marleen Hoedjes links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door haar wordt aanbevolen. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Marleen Hoedjes niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Marleen Hoedjes behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marleen Hoedjes of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Marleen Hoedjes behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer e-mails

De informatie verzonden in e-mailberichten van Marleen Hoedjes, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.  Marleen Hoedjes staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Marleen Hoedjes niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Consulten

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met Marleen Hoedjes voor holistische adviezen. De methoden die gebruikt worden in de praktijk zijn niet bedoeld om medische diagnoses te stellen. Het is geen vervanging voor medische behandelingen.

Marleen Hoedjes is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, heen- of terugreis.

Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de consulten wilt doen binnen de privésfeer. Wil je de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van Marleen Hoedjes. Dit geldt ook voor telefonische consulten/gesprekken en informatie die uitgewisseld wordt per e-mail of telefonisch (bijvoorbeeld in apps). Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.